0:00/???
  1. Tesema

From the recording Nukukehe

A fun song about crossing the international dateline and having the benefit of 2 New Yesr's eve celebrations.
 
Tokelau language

Lyrics

TESEMA (December)
Lyrics - Opetaia Foa'i,
Music - Opetaia Foa'i & Malcolm Smith

Na hauni i Aukilani tolu tahi
O te mahina nei
Tesema Tesema
O fiafia a matou na fai
Mo te tausaga fou
Tesema Tesema
Olo ai te malaga i vakalele
I hetahi nuku
Tesema Tesema
Hahala mai te vevela o te nuku
Taunuku ki ei
Tesema Tesema

Vehea tou malaga
Kua lahi atili he mafai taku atu
Taumafai taku mai ke iloa nei au

Tele tele tele leleiga
O te gali o te gali
O fiafiaga
Tele tele tele leleiga
O te gali o te gali
O fiafiaga

Papaki mai ki tatou tolu tahi
O te mahina nei
Tesema Tesema
Feiloaki ai ki matou kia Efi tapa
Ma Simoe
Tesema Tesema
Nonofo ai te pahehe ite fale
O Aggie Greys
Tesema Tesema
Kitea ai e matou na fakailoga
Mo te tausaga fou
Tesema Tesema

DECEMBER
Making plans in Auckland
31st of this month in
December December
Preparing our celebrations
For the new year
We’re on a plane heading to
another country
in December December
Hit by a heatwave
Arriving in this land in
December December

How was your trip, how was it?
There’s so much I can’t tell you now
try and tell me, really I want to know

So many many things
All good all good
The celebrations

Arriving on the 31st of this month
December December
We were met by Efi and Simoe
December December
Ended up staying at Aggie Greys
December December
All witness to much celebrations
Celebrations for the new year
December December


© Spirit of Play Productions/Opetaia Foa'i