0:00/???
  1. Tamaiti Uma

From the recording Havili

Lyrics

TAMAITI UMA (All children)
Lyrics & Music - Opetaia Foa'i

Ea nei ki tatou
e manatu koe ki tamaiti
kafai koe e fano tau
foliga valea
kafai e lea mai koe
ko he mea lelei

heai he mea lelei e maua ai
taumafai taumafai
taofi nei

te lalolagi
na leo laititi
fenua uma o tamaiti
hea te uiga
na faiga vena
ko au e he malamalama

e la la la la la la lagona
e na tamaiti uma

e i fea lafitaga
faitatagi o tamaiti
na ko te ogohia
maligi toto
o tala piko
katoa I loto o fenua

Taua aua taumafai ke maua
te filemu
Fakamolemole
taofi tenei

What about us
are you thinking of the children
when you go out to war
it sounds silly
when you say it's right


No good comes from it
try try
and stop it now

Around the world
the sound of small voices
children throughout the land
saying what is it all about?
We don't understand


All children have feelings too

Where is our protection
the children cry out
how come?
we feel pain
see blood spilt
hear the lies
all across the land

Please make it go away
please stop this game
stop it now

© Spirit of Play Productions/Opetaia Foa'i