0:00/???
  1. Havili

From the recording Havili

Lyrics

HAVILI (Blowing breeze)
Lyrics & Music - Opetaia Foa'i

He huiga matagi
kua havilivili
fakaputu katoa
au mea totino tuai

ma tago fetogi kehe uma
liliu ki lalo o foliga
fakanoanoa e iku
e maua e koe
lahi ni mea e mata fiafia ai

Kafai kua maua
he malo silisili
maua uma ia mea lelei
hula ve he mea ofogia

Ni itu kaiga vavega
ea koe na fakaaliga
e filifili e koe tau fano
ta toe kamata
lolomi la taku uo
ke atea


Kua toe kui
i te mea hau ai koe
Havilivili

A wind of Hope
is blowing our way
gather up all
your old belongings

and throw them away
turn that frown
upside down and soon
you will find
much to smile about

when you find it
you will fully recover
discover all that is good
like magic they will appear

it's some kind of miracle
predictions become your own
you choose then you go
press clear my friend
let's start over again

returning to where
you came from.

© Spirit of Play Productions/Opetaia Foa'i