Sasa Le Vao

03:57
Te Vaka
2015
Opetaia Foai

Lyrics

SASA LE VAO (Cut the grass)
Lyrics & Music - Opetaia Foa'i 

Sasa le vao

tama o le nu’u – io ioe
fa’amalosi mai – ioe aue      
tele le galuega – io ioe        
tele le malae – lue galue     

Cut the grass

boys of the land  - yes yes
be strong  - yes yes
There’s much work to be done yes yes
a huge field to cut – sway                            
while you work

Music and Lyrics Opetaia Foa'i

© Spirit of Play Productions/Opetaia Foa'i