Mataliki

04:36
Te Vaka
2007
Te Vaka

Lyrics

MATALIKI (Little stars)
Music & Lyrics - Opetaia Foa'i

Fakamalohiaga mai luga
Tauivi mo mea lahi manaia
Tapena tupulaga laiti
Fakatu fakavae
Mo te lumanaki

Mata gali mai o foliga
Iloga ai te aoga
Mataliki tamaiti o Mataliki
Manumalo i te olaga

E lahi na mea aoga
Tala fakafiafia
Mai matua ma kaiga
He mau o te hololelei
Te akoga mua aloakia i ki nei

An inspiration from above
A sacrifice for something much better
Preparing the young generation
Setting down the foundation
For their future

The smiles upon their faces
Make it all worthwhile
Children of Mataliki
Winning in life

Many good things come
much positive feedback
from parents and from the
community is testimony of
our success the first
recognized (Tokelau)
school in this land

   


© Spirit of Play Productions/Opetaia Foa'i