Alamagoto

03:43
Te Vaka
2002
Opetaia Foai

Story

Samoan Language

Lyrics

ALAMAGOTO 
Opetaia Foa'i Lyrics, Opetaia Foa'i & Malcolm Smith music

a ou va’ai
Ou mata i ai
Le susulu ia mai ole la
Ona ou pese
Pese ai lea
Siva fo’i ai ma le fiafia


Le nu’u le nu’u
Matagofie
Sa maua sa maua
Ou feleni
Uo ma uo
E masani ai
Le nu’u le nu’u matagofie


e iei fiafiaga
le malaga i le tausaga fou
e iei fiafiaga
Atunu’u na ou ola mai ai


Pese mai e failogaina ai
ei ei Alamagoto
Siva mai e failogaina ai
ei ei Alamagoto


Ua leva ou Malaga ese atu
Tele mea sui i lou olaga
Le mafaufau mea
Na amata mai ai
Ae valau mai e foi atu

I have seen it with my own eyes
The sun shone so brightly
Making me sing
Soon I was dancing
Overcome with joy


This land this land
Feels so good
I found I found
Warm friends
And companions
I’m familiar with
This land feels so good


So much for me to celebrate
This journey in the new year
So much for me to celebrate
This land where I was born


All sing to celebrate 
Alamagoto
All dance to celebrate
Alamagoto


Left this land a long time ago
Much has happened in my life
Never looking back
To where I came from
Still she calls me
To return home

   

© Spirit of Play Productions/Opetaia Foa'i